Blog

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการและประธานฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ (ผู้แทนศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต) นางจุฑามาศ คชาชีวะ กรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน มหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย-จีน 2024 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราเชื่อมโยงภายในและต่างประเทศ ช่วยยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 เมษายน 2567 สถาบันราชประชาสามาสัยได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพระผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช กรรมการและประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ให้โอวาทและอวยพรแก่เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ณ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมโครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ได้ลงพื้นที่ประสานติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดย คุณศิริรัตน์ อายุวัฒน์ คุณจุฑามาศ คชาชีวะ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสันทัด แสนทอง ) และเข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร์) และ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะงานของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวกับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานศึกษา และนักเรียนทุนพระราชทาน ผู้ปกครองและคุณครู พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำจุลสารด้วยรักปีที่ 17 ฉบับที่ 47 ซึ่งมีกำหนดที่จะออกในช่วง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566เเละตัดสินการประกวดภาพวาดเเละเรื่องสั้น ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ชั้น 2

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

พิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนซึ่งเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

ประชุมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 - 2566 และ พิจารณาร่างงบประมาณปี 2567 ของฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศาสตราจารย์นายเเพทย์ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯเเละเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงเเรมเอราวัณ จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เเก่บุตรกำพร้าที่ประสบภาวะยากลำบากในชนบท

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนพระราชทาน ค่ายสานรักครอบครัว สายสัมพันธ์เข้มแข็ง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปร่วมพิธีงานศพ นาวาเอกหญิง(พิเศษ) มยุรี อรัณยกานนท์ ตำแหน่งกรรมการและและรองเลขาธิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2566 นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เมษายน 2566 ชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช ประธานร่วมใจราชประชาสมาสัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และมีการรดน้ำขอพรจาก ศ.นพ.ธีระ รามสูต ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต นพ.สรุศักดิ์ สัมปัตตะวนิช และนางทัศนีย์ อินทราทิพย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นำโดยนายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช กรรมการและประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เเละเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย เดินทางไปร่วมพิธิไว้อาลัย นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ คริสตจักรน้ำพระทัยนนทบุรี

การประชุม 21st International Leprosy Congress 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงไฮเดอราบัด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

16 มกราคม 2566 วันราชประชาสมาสัย นายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช ประธานฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานวันราชประชาสมาสัยและเป็นประธานเปิดซุ้มประตูชุมชนโนนสมบูรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการจากโรคเรื้อน ณ ชุมชนโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะบรรณาธิกา โดย ดร.ดุษฎี เจริญสุข บรรณาธิการ เป็นประธานที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการตัดสินผลการประกวดภาพวาดและเรื่องสั้น

วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ โดยนางศิริรัตน์ อายุวัฒ์ ประธานกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยฯและคณะทำงาน ออกปฏิบัติงานการประสานติดตามงานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 รายการ สุขภาพดี 4 มิติ ได้มีการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20 พ.ค. 2565 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบโปรแกรม Webex Meeting

ประธานเเละคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยพร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าถวายเงินฯลฯ

พิธีสวดพระอภิธรรม ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศาลาพีชานนท์ (ศาลา 2) วัดธุาตทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ปี 2564

การประชุมฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้